انجمن صنفی کارفرمایی

آسمان برج کارون

تصویر کاربر
نام شرکت: آسمان برج کارون
نام و نام خانوادگی مدیرعامل: عبدالرسول تلوری
آدرس: اهواز گلستان كوي سعدي خ محمد رضا آزادي پ36


نام و نام خانوادگی مدیرعامل عبدالرسول تلوری
شماره ثبت 30411
شماره تماس 09169982150
وب سایت www.e-aseman.com
پست الکترونیک e.abk.consulting@gmail.com

اعضاء

علی احمدی نجل
نام و نام خانوادگی: علی احمدی نجل
سید امید مشرفی
نام و نام خانوادگی: سید امید مشرفی