انجمن صنفی کارفرمایی

درآستانه انتخابات هئیت رئیسه باامید به تغییرات موثر وچرخش به سوی قانون


شنبه 29 آذر 1393


درآستانه انتخابات هئیت رئیسه نظام مهندسی که قرار است دوشنبه برگزار شودامید به تغییرات موثر وچرخش به سوی قانون وایجاد فضای بهتربیشترشده است واگر این انتخاب با همگرایی وتوافق همه اعضاءهئیت مدیره وبا ازخودگذشتگی والتزام خود به اجرای قانون توام باشد مطمنا میتواند باعث تقویت نهادهای بوجود آمده از دل قانون نظام مهندسی ماننددفاتر طراحی ومهندسان مشاور حقوقی وتشکلهای اجرایی مانند مجریان ذیصلاح شودکه نهایتا موجب تقویت کل جامعه مهندسی خوزستان می گردد بدیهی است تغییر شرایط بد گذشته ، میتواند بسرعت فراموش شودنظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.