انجمن صنفی کارفرمایی

ارسال دادخواست انجمن به دیوان عدالت اداری و درخواست توقف و ابطال شیوه نامه ابلاغی


شنبه 11 اردیبهشت 1400


ارسال دادخواست انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر استان خوزستان به دیوان عدالت اداری و درخواست توقف و ابطال شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مربوط به  تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر  
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.