انجمن صنفی کارفرمایی

بخش کمیته اجرایی کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی به تغییرات ساختاری نیاز دارد


شنبه 23 اسفند 1393


با توجه به مسئولیت سنگین مهندسین ناظر ، بخش کمیته اجرایی کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی نیاز به تغییرات اساسی و ساختاری داردزیرا بدیهی است که ادامه شیوه های سنتی قبلی نا کارآمد میباشد ومیبایستی برا ساس یک  نظام نامه و شیوه نامه مدون ومصوب شده امور نظارت انجام گردد ونظارت مهندسین ناظر  بر ساختمانها بطور سیستماتیک و بر اساس روشهای علمی با تطبیق چک لیست و نقشه ها با اجرا قبل ازاتمام وتکمیل هر مرحله و با اجازه نامه مهندس ناظر و تاییدات کمیته باشد وتاییدات نهایی  آن بر اساس نتایج آزمایشگاهی صورت پذیرد  و تنها در این صورت میتوان ساختمانهایی با کیفیت و مطمئن تر در سطح شهر ملاحظه نمود در این رابطه  بخش نظارت سازمان میبایستی روشی تنظیم نماید که با نظارت مظاعف با مهندسان ناظر همکاری نماید و از  تقابل با ناظرین خوداری شود  تا رسالت نظام مهندسی درنظارت بر ساختمانهای شهری محقق شود  واین موضوع با توجه به درآمدهای بسیار خوب سازمان از این بخش کاملا عملی وقابل توجیه میباشد وبدون شک پیاده نمودن روشهای علمی باستناد روشهای کارشناسی میتواند امور نظارت را آسان تر و تحت کنترل دقیقترمهندسین قرار دهد البته مهندسین نیز در مسئولیت پذیری خود اطمینان بیشتری خواهند داشتنظر جدید:
(نظر ارسالی پس از تایید شدن توسط مدیر، قابل نمایش می‌شود.)

کلیه حقوق سایت برای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر خوزستان محفوظ می باشد.